Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 3 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 2 

(בני עשר.

גלפרין מתגנב מימין, מגיע לקיר  ומקיש שלוש פעמים )

גלפרין: חדג’י חת  שתיים שלוש.

(חדג’י נכנס משמאל, מניף את ידיו. רואה את רותי בימין במה)

חדג’י: רותי!  (מקיש על הקיר) רררותי!  חת שתיים שלוש, רותי!

(רותי יוצאת מאוכזבת. לחג’י נדמה שהוא מבחין משהו בימין במה, צועד כמה פסיעות, מאחוריו על ארבע צוקרמן)

צוקרמן: (קם ומקיש על הקיר) חדג’י חת שתיים שלוש.

(חדג’י פונה אליו, מאחוריו יוצאת ממחבואה שרה, היא הולכת אחריו בשקט ואז רצה לקיר)

שרה: חת שתיים שלוש חדג’י.

(חדג’י רץ במהירות שמאלה, אחר כך שוב ימינה נתקל בלילי שבדיוק יוצאת ממחבואה, הם עומדים קפואים זה מול זה ואז בבת אחת רצים לקיר. חדג’י מקדים)

חדג’י: לילי חת שתיים שלוש.

(פונה, מאחוריו יוצא כוכבא)

כוכבא: חת שתיים שלוש חדג’י.

(מימין נכנס אביתר, בן עשר. הילדים מביטים בו. הוא נעצר. מיכאל בן החמישים יוצא)

גלפרין: מי אתה?

אביתר: אביתר.

גלפרין: אנחנו משחקים.

אביתר: אני יכול גם  לשחק איתכם.

צוקרמן: בן כמה אתה?

אביתר: תשע ועשרה חודשים.

גלפרין:  אתה יודע מחבואים?

אביתר: כן

גלפרין: אתה עומד.

אביתר: כמה סופרים?

חדג’י: עד שלושים בעשרים ואחד עשרים ושתיים…

שרה: אבל לא מהר.

(אביתר נגש לקיר,  מכסה את עיניו וסופר)

אביתר: עשרים ואחד עשרים ושניים עשרים ושלוש…

(הילדים מתפזרים לכל עבר)

עשרים וארבע עשרים וחמש עשרים ושש עשרים ושבע עשרים ושמונה עשרים ותשע שלושים. מי שעומד מאחורי ומלפני ומצדדי הוא העומד.

(מתחיל לחפש ויוצא מהבמה. הילדים, מלבד כוכבא ולילי, נכנסים מביטים בו)

כוכבא: הוא מחפש מאחורי הגדר…

חדג’י: הוא לא יודע לחפש.

גלפרין: נברח לו.

רותי: לאן?

מיכאל: אתם רוצים לבוא אלי?

גלפרין: אני הולך לקנות מסטיקים אצל המלוכלכך.

כולם: יאללה, כן מסטיקים, וכו’.

(יוצאים, מלבד מיכאל שמתבונן אחריהם)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30